Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Ο σκοπός της παρούσας Δήλωσης Προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι να εξηγήσει τον τρόπο και τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή την παρούσα δήλωση. Προσοχή, η παρούσα δήλωση αφορά τον ιστότοπο της εταιρίας και όχι την εταιρία συνολικά.

1.Ποιός θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα
Η εταιρία Φροντιστήριο Μ.Ε. Ηρακλής Ζωγράφος (εφεξής η Εταιρεία) θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα με την ιδιότητα της ως Υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων (Data Controller). Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία που δίνονται στην κεφαλίδα του εγγράφου.
Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων , εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμα σας ή να υποβάλετε κάποιο παράπονο αναφορικά με αυτά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Data Controller που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. Η εταιρία δεν οφείλει σύμφωνα με τον κανονισμό 679/2016 (GDPR) της Ε.Ε. και ειδικότερα τα άρθρα 37,38 και 83 σε συνδυασμό με αιτιολογική σκέψη 97 του ΓΚΠΔ. Οποιαδήποτε αίτημα ή παράπονο πρέπει να κατατίθεται γραπτά σε φυσική μορφή ή email.

2. Πως θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Ta προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση και διαχείριση των μαθητών εντός του φροντιστηρίου.
Το email σας παραμένει στη λίστα των μαθητών μας μετά την αποδοχή των όρων χρήσης . Το website zografos.edu.gr δεν θα ζητήσει ποτέ προσωπικά σας δεδομένα κατά την πλοήγηση ούτε μέσω e-mail. Κάθε e-mail που σας ζητάει προσωπικά δεδομένα με την πρόφαση χρήσης τους από εμάς είναι προσπάθεια κλοπής προσωπικών δεδομένων και παρακαλούμε να ενημερώσετε τις αρχές και την εταιρία.

3. Ποια προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούμε
Το website δεν χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα χρηστών και χρησιμοποιεί cookies μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

4. Με ποιόν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα
Τα στατιστικά δεδομένα που συλλέγουμε γίνονται μέσω της εταιρίας Google η οποία έχει πρόσβαση σε αυτά.

5. Τα δικαιώματα σας αναφορικά με τον κανονισμό GDPR
Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας. Πρόσβασης , Διόρθωσης , Φορητότητας και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου , Διαγραφής , Περιορισμού και Εναντίωσης.
Μπορείτε επίσης ανα πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας που έχετε παράσχει για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε προηγούμενης πράξης επεξεργασίας. Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μέσω της ιστοσελίδας μας ή εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με email στο info@zografos.gr H αίτηση ασκήσεως των δικαιωμάτων είναι δωρεάν, εκτός εάν το αίτημα είναι προφανώς αβάσιμο ή υπερβολικό.

6. Πως μπορείτε να υποβάλετε μία καταγγελία
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα : Κηφισίας 1-3 Τ.Κ. 115 23 , Αθήνα , www.dpa.gr